O projekcie BIAS

BIAS jest projektem, który ma na celu wypracować wspólne działanie (pomiędzy jego współrealizatorami), mające na celu skuteczne wdrażanie deskryptora 11 Ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej. Duża uwaga poświęcona zostanie rozpowszechnianiu wiedzy o projekcie oraz wdrażaniu deskryptora z udziałem właściwych organów, zarządzających środowiskiem morskim i jego użytkownikami na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

Głównym celem projektu BIAS jest zarządzanie antropogenicznym hałasem podwodnym w rejonie Morza Bałtyckiego. Poziomy hałasu, generowane na przykład pracami hydrotechnicznymi przy budowie morskich elektrowni wiatrowych czy żeglugą, wciąż wzrastają a dźwięki im towarzyszące słyszalne są pod wodą na duże odległości. Powoduje to, iż pomiary podwodnego antropogenicznego hałasu jak i zarządzanie jego emisją są działaniami bardzo złożonymi.

Zwierzęta morskie posługują się dźwiękami podwodnymi w procesie komunikacji i nawigacji, podczas polowania, określania położenia swoich współtowarzyszy, ucieczce przed drapieżnikiem. Antropogeniczny hałas podwodny może spowodować u nich uszkodzenie powłok ciała a nawet śmierć, doprowadzić do zmian w zachowaniu, czy maskować inne dźwięki, które mogą być istotne dla morskich organizmów. Czynniki te mogą prowadzić do negatywnych zmian na poziomie jednostki jak i całych populacji.

Cele i spodziewane rezultaty:

 1. Ustalenie podstaw standaryzacji i właściwego zarządzanie emisją podwodnego hałasu w Morzu Bałtyckim

 2. Wskazanie krajowych i regionalnych korzyści z międzynarodowego podejścia do zarządzania hałasem podwodnym

 3. Wstępna ocena rozmieszczenia i poziomu hałasu podwodnego w Morzu Bałtyckim

 4. Wdrożenie narzędzia planistycznego do prostego zarządzania źródłami podwodnego hałasu

 5. Opracowanie projektu standardów i narzędzi zarządzania hałasem podwodnym w Morzu Bałtyckim


Beneficjent główny projektu:

Swedish Defence Research Agency (FOI)

Partnerzy projektu:· 

 • Finnish Environment Institute

 • Tallinn University of Technology

 • Aarhus University

 • Institute for Technical and Applied Physics (ITAP)

 • German Maritime and Hydrographic Agency

 • University of Southern Denmark (SDU)

 •  Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG)

Budżet projektu po stronie polskiej: 670.482 Euro = 2.547.831,60 PLN 
Dofinansowanie przez Komisję Europejską: 332.241 Euro = 1.262.516 PLN
Dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska: 299.016 Euro 
= 1.136.261 PLN
Planowany czas realizacji przedsięwzięcia: 01.09.2012- 31.08.2016<<< POWRÓT