Projekt finansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Edu Eko Hel - Info

Uniwersytet Gdański rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę edukacyjną i badawczą Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego jako ważnego miejsca kształcenia studentów kierunków przyrodniczych oraz ośrodka upowszechniającego wśród społeczeństwa najnowsze osiągnięcia badań morskich, wiedzę o morzu i ideę zrównoważonego rozwoju.

W latach 2014-2015 podjęto prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej (wielobranżowego projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę, projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim), pozwalającej na realizację kolejnych etapów zaplanowanych zamierzeń inwestycji. Projekt o nazwie „EDU EKO HEL - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu” to cztery zadania dotyczące uzyskania takiego rodzaju infrastruktury helskiej placówki by jej działania sprzyjały przyrodniczo bezpiecznemu rozwojowi regionu ze szczególnym uwzględnieniem jego funkcji turystycznych.

Zadanie 1 - wykonanie dokumentacji technicznej budynków na wyznaczonym terenie tzw. "Bałtyckiej Osady", będącym częścią szerszego projektu Uniwersytetu Gdańskiego polegającego na rozbudowie i modernizacji Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego (SMIOUG ) znanego pod nazwą „Błękitna Wioska”

Zadanie 2 - wykonanie dokumentacji technicznej dla spójnego zasilania energetycznego dla całego kompleksu "Bałtyckiej Osady" z zastosowaniem ogniw fotowoltaicznych oraz próżniowych kolektorów cieplnych wykorzystujących nasłonecznienie, źródeł geotermalnych (pomp cieplnych)i innych źródeł energii odnawialnej.

Zadanie 3 - wykonanie dokumentacji technicznej zrzutu zużytej wody morskiej pobieranej do systemów doświadczalnych akwariów i basenów hodowlanych SMIOUG.

Zadanie 4 - wykonanie dokumentacji technicznej dla podniesienia rzędnej terenu „Bałtyckiej Osady” w celu zapobieżenia oddziaływania spiętrzeń sztormowych w zakresie niezbędnym do ochrony przedmiotowego obszaru wraz z projektem docelowej infrastruktury "Bałtyckiej Osady", łącznie z elementami zagospodarowania, w tym małej architektury, ciągów komunikacyjnych i pieszych, ścieżek edukacyjnych, parkingów, gospodarki wodno-ściekowej, oświetlenia terenu, zagospodarowania wód opadowych, oświetlenia terenu, monitoringu i sieci telekomunikacyjnych oraz ukształtowania zieleni w oparciu o właściwe nadmorskim siedliskom gatunki rodzime.


Wizualizacja koncepcji architektonicznego zagospodarowania części terenów Uniwersytetu Gdańskiego przy ulicy Portowej w Helu (Biuro Architektury Regionalnej bAR, r. 2014).

Niebieskie strzałki - wskazują budynki projektowane w ramach Edu Eko Hel (zadanie 1)

Żółta strzałka - wskazuje zbudowany w 2013 roku muzealno-ekspozycyjny obiekt pn. „Dom Morświna”

Czerwona strzałka - wskazuję aktualnie budowany obiekt dydaktyczny o funkcjach konferencyjnych i warsztatowych - tzw. „Sieciarnię”.

Zielona strzałka - wskazuje zaprojektowany już i zaplanowany do budowy budynek edukacyjny pn. „Nadmorska leśniczówka”

Czarne strzałki - wskazują rejon oraz obiekty, które na razie nie podlegają żadnym pracom projektowym.

Powyższa koncepcja jest uaktualnieniem dokumentacji z 2009 roku pn. „BAŁTYCKA OSADA - KONCEPCJA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA”, która była uszczegółowieniem założeń jednej z 4 części składowych projektu „Błękitna wioska [1]” powstałego w latach 2005-2006.

Miejscem realizacji projektu Edu Eko Hel są tereny Uniwersytetu Gdańskiego – obszar przy ulicy Portowej w Helu objęty m iejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na mocy uchwały nr XXIX/215/05 Rady Miasta Helu z dnia 22.09.2005 r. [2] dla działek o numerach 110/4 i 111/3, będących własnością Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykonawca dokumentacji projektowej został wyłoniony w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”. Umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zawarto z firmą: PAS PROJEKT ARCHI STUDIO Sławomir Golenko, 05-830 Nadarzyn, ul. Platynowa 5[3].

Projekt został zakończony zgodnie z założeniami. Dokumentacja projektowa obejmująca wszystkie cztery zadania została wykonana i przyjęta przez Uniwersytet, pozyskano również pozwolenia na budowę.

Koszt całkowity projektu „EDU EKO HEL - przygotowanie dokumentacji projektowej dot. unowocześnienia infrastruktury Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu na rzecz przyrodniczo bezpiecznego rozwoju turystycznego regionu” wyniósł 337 100,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 252 825,00 zł (75 %) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 10. Pomoc techniczna, Działanie 10.2. Informacja, komunikacja i przygotowanie projektów, Poddziałanie 10.2.2. Przygotowanie projektów.

Aktualnie Uniwersytet przystąpił do realizacji Zadania nr 3 - wykonanie dokumentacji technicznej zrzutu zużytej wody morskiej pobieranej do systemów doświadczalnych akwariów i basenów hodowlanych SMIOUG.  [1]
 LINK http://www.hel.ug.edu.pl/BlekitnaWioska/planyrozwoju.htm

[2]
 
LINK http://www.hel.ug.edu.pl/BlekitnaWioska/tekst_plan_zagosp.pdf

[3] LINK: http://pasprojekt.com/


<<< POWRÓT