Informacja o realizacji zadania zrealizowanego w ramach dofinasowania z WFOŚ i GW w Gdańsku w ramach umowy nr WFOŚ/D/210/19/2013 z dnia 23.01.2013r.

 

1. Nazwa zadania:

„Modernizacja obiegu wody morskiej basenów hodowlanych i rozbudowa fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu” 

składającego się z dwóch oddzielnych zadań pn.: 
a) Budowa systemu recyrkulacji i filtrowania wody morskiej basenów hodowlanych Stacji Morskiej
b) Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Stacji Morskiej

2. Koszt kwalifikowany zadania – 5 566 511,74 zł

3. Kwota oraz forma dofinasowania ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku: 
Zadanie został dofinasowane przez WFOŚ i GW w Gdańsku kwotą 3 600 000,00 zł w formie dotacji na wydatki i zakupy inwestycyjne.

4. Informacja o dofinasowaniu ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku
Zadanie zostało dofinasowane zgodnie z umową na kwotę łączną 3 600 000,00 zł 
z podziałem na zadania:
a) Budowa systemu recyrkulacji i filtrowania wody morskiej basenów hodowlanych Stacji Morskiej – kwota dofinasowania ( dotacji ) – 1 753 872,00 zł
b) Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej Stacji Morskiej – kwota dofinasowania (dotacji) –  1 846 128,00 zł

Koszt kwalifikowany łączny zadania wyniósł – 5 566 511,74 zł w tym środki wydatkowane własne wnioskodawcy to kwota 1 966 511,74 zł


Załącznik: Sprawozdanie z realizacji zadania [kliknij]

Strona główna dotującego: www.wfos.gdansk.pl


<<< POWRÓT