Kampania na rzecz zwrotu 
ichtiologicznych znaczków

Dlaczego ten projekt jest ważny ?

Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez odtwarzanie zagrożonych populacji ryb, rewitalizacji naturalnych siedlisk i organizmów związanych ze środowiskiem wodnym jest ważnym czynnikiem zachowania tożsamości, tradycji i kultury Kaszub Północnych. Wielowiekowa tradycja rybołówstwa pozwalała zachować atrakcyjność regionu nie tylko pod względem gospodarczym, ale także turystycznym. Istnieje zatem silna pilna potrzeba wdrażania ekosystemowego podejścia do eksploatacji zasobów wodnych regionu i uświadomienie głównym interesariuszom znaczenia zrównoważonego wobec praw przyrody rozwoju Północnych Kaszub.

Giną ryby - ginie nie tylko rybołówstwo

Bez ryb nie będzie tu rybołówstwa. Ryby natomiast nie będą żyły jeśli ich siedliska i zasoby będą niszczone. Nie sposób też w zdegradowanym środowisku naturalnym i zniszczonym krajobrazie oferować wypoczynku ludziom. Usługi turystyczne i rybołówstwo są  tymi dziedzinami gospodarki, które w większym niż wiele innych zależą od dobrego stanu zasobów przyrodniczych.

Na skutek wpływu zanieczyszczenia, unicestwiania, degradacji i fragmentacji siedlisk ryb w płytkiej strefie morza, nadmiernych połowów niektórych gatunków oraz nietrafnych działań hydrotechnicznych w korytach rzek prowadzących w rezultacie do spadku pogłowia,  ryb rybołówstwo przybrzeżne znacznie straciło na wartości jako sektor lokalnej gospodarki. Marginalizacji zaczęło też ulegać jego znaczenie kulturotwórcze, a związki społeczne i ekonomiczne oparte kiedyś o eksploatację bogatych zasobów ryb ulegają stopniowemu osłabieniu.

Należy zmienić złe nawyki

Pomocną w odbudowie bazy surowcowej lokalnego rybołówstwa jest wiedza dotycząca m.in. pogłowia ryb przemysłowych. Jej stan jest wypadkową działań naukowych i współpracy z  beneficjantami gospodarczymi zasobów ichtiofauny - rybakami, przetwórcami ryb, wędkarzami. Sprzyja to wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Podejmowane zarybiania na potrzeby gospodarcze, rewitalizacji i czynnej ochrony mają tym większe szanse powodzenia im większą wiedzą dysponuje ogół społeczeństwa. Skala zwrotów znakowanych ryb, wypuszczanych do rzek i morza dla badań ich migracji, śmiertelności czy tempa wzrostu są indykatorem społecznego zrozumienia dla tego procesu. Niestety, w Polsce procent zwrotu jest coraz niższy. Z roku na rok dokładne oszacowanie efektów badawczych i gospodarczych działań nastręcza coraz więcej problemów. Za jedną z przyczyn tego zjawiska uważa się nikłe przywiązywanie wagi przez rybaków i wędkarzy do badań ichtiologicznych, a także niechęć tych środowisk do ujawniania danych o miejscach połowu ryb oraz unikanie współpracy z naukowcami i administracją państwową.

 

 

Nasza metoda

Podjęta przez Stację Morska IUOG kampania edukacyjno-informacyjna ma zadanie wpłynąć na zmianę tych zachowań i przypomnieć o swoistym obowiązku rybaków i wędkarzy „rozliczania się” z wiedzy o rybach poprzez zwrot znaczków stosownym instytucjom. Projekt ma też uświadomić reszcie społeczeństwa (podatnikom), że powinno oczekiwać innych niż obecnie postaw eksploatatorów zasobów morza wobec publicznych nakładów finansowych przeznaczanych na znakowania ryb. Jeśli sytuacja się nie zmieni to zarządzające zasobami ryb i środowiskiem instytucje oraz nauka utracą zdolność weryfikacji podejmowanych działań na rzecz odtwarzania zasobów ichtiofauny i oceny jej stanu, a zarybiania nie otrzymają finansowego wsparcia.

Wykonane przez Stację Morska IOUG informacyjne plakaty oraz ulotki umieszczane są w największych portach, bosmanatach, kapitanatach, ośrodkach badawczych związanych z badaniami ichtiologicznymi, sklepach wędkarskich, wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, ośrodkach PZW oraz parkach narodowych i krajobrazowych naszego kraju.

Elektroniczna wersja ulotki znajduję się w tutaj. Wydrukuj ile potrzebujesz i rozkolportuj !

Jakie są główne cele znakowań ryb?

 • poznanie wędrówek ryb,
 • określenie jakościowych i ilościowych efektów zarybień (śmiertelności ryb i ich  rozmieszczenia),
 • oznaczenie tempa wzrostu ryb,
 • oszacowanie zasobów ryb i ustalenie bezpiecznych poziomów ich eksploatacji.

Co powinniśmy zrobić w przypadku złowienia znakowanej ryby?

Jeżeli ryba została złowiona podczas okresu ochronnego lub wymiar złowionego egzemplarza jest mniejszy od wymiaru ochronnego dla gatunku to trzeba dołożyć wszelkich starań by wróciła do wody w nienaruszonym stanie. O ile to możliwe trzeba zanotować miejsce (miejscowość i akwen) oraz datę złowienia, długość całkowitą mierzoną od początku zamkniętego pyska do najdłuższego promienia płetwy ogonowej oraz numer znaczka, a następnie niezwłocznie wypuścić. Natomiast w sytuacji gdy ryba nie jest objęta wymiarem i / lub okresem ochronnym dodatkowo podać masę ciała ryby, rodzaj narzędzia połowowego oraz w miarę możliwości kilka łusek spod płetwy grzbietowej oraz znaczek. Wraz ze znaczkiem należy podać swoje dane w postaci: NIP, PESEL oraz Urząd Skarbowy, w którym osoba jest zarejestrowana. IRS zobowiązany jest do przesłania właściwemu US informacji o osiągniętym przychodzie. Dopiero po spełnieniu w / w zostanie wypłacona kwota lub przelana na wskazane konto.

Finansowe premie za zwrot znaczków

W marcu 2010 roku decyzją Zespołu ds. Zarybiania podniesione zostały premie za znaczki :

 • za łososiowate 
  • 37 zł za znaczek i pełny opis, 
  • 18,50 zł za znaczek i / lub niepełny opis,
 • jesiotr ostronosy 
  • 53 zł za znaczek i pełny opis, 
  • 26,50 zł za znaczek i / lub niepełny opis.

 

JEŻELI ZŁOWISZ OZNAKOWANA RYBĘ POWIADOM ICHTIOLOGÓW !


Instytut Rybactwa Śródlądowego
ul. Synów Pułku 37
80-298 Gdańsk
e-mail: gdansk@infish.com.pl
tel. 58 550 77 04
Stacja Morska Instytutu Oceanografii 
Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Morska 2
e-mail: hel@ug.edu.pl
tel. 58 675 08 36

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
e-mail: sekretariat@mir.gdynia.pl
tel. 58 735 62 32
Polski Związek Wędkarski
ul. Rajska 2
80-850 Gdańsk
e-mail: pzw@ima.pl
tel. 58 301 48 86

Donatorzy projektu:


<<< POWRÓT