Wprowadzenie

„RYBY DLA ZATOKI” to skrótowa nazwa zaproponowana dla programu odtworzenia i ochrony ryb Zatoki Puckiej, który obecnie realizowany jest przy udziale wielu instytucji oraz wspomagających je pro-przyrodniczych źródeł finansowych.

Jako nazwa – po raz pierwszy pojawiła się w roku 1997, chociaż geneza samego zamysłu odtwarzania struktury ichtiofauny tego akwenu powstała znacznie wcześniej. Powstanie programu, który ta nazwa firmuje poprzedził inny pisemny materiał   [1] [2], tak właśnie zatytułowany. Był on przedłożony do dyskusji na lokalnych forach samorządowych w celu zainspirowania działań na rzecz ratowania zasobów ryb i ich siedlisk w Zatoce Puckiej.

Pierwotnym było opracowanie naukowe Terenowego Laboratorium Morskiego w Helu napisane w 1988 roku dla potrzeb Nadmorskiego Parku Krajobrazowego [3].  Dokonano w nim charakterystyki ichtiofauny najpłytszej części akwenu. Podstawą oceny były badania jakie w latach 70-80 wykonywano w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Uaktualnienie wiedzy o skali degradacji zasobów ryb następowało w miarę pozyskiwania nowych informacji i danych z monitoringu tego akwenu [4]. Proces ten zwieńczyło opracowanie dokumentu na potrzeby Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie pt. „Program odtworzenia zasobów rybnych Zatoki Puckiej”[5]. Jego autorami jest zespól naukowy złożony z pracowników współpracujących ze sobą instytucji: dr Wojciech Pelczarski z Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, dr hab. Krzysztof E. Skóra i mgr Bartłomiej Arciszewski ze Stacji Morskiej UG w Helu oraz mgr Stanisław Cytawa ze Spółki Wodnej „Swarzewo” z Władysławowa.

Program zakłada długotrwały, stopniowy i konsekwentny proces realizacji różnych działań zmierzających do odtwarzania naturalnych zasobów ryb Zatoki Puckiej oraz ich zniszczonych siedlisk. Proponuje także weryfikację i opracowanie nowych form ochrony ryb tak, aby ich ilość w Zatoce Puckiej gwarantowała trwałość istnienia przybrzeżnego rybołówstwa.

Przyszłość programu - ryb i rybaków- określi ilość finansowych środków skierowywanych na realizację jego składowych oraz popartych wolą polityczną przedstawicieli lokalnego samorządu. Pewną szansą są pieniądze jakie na ten cel powinny być pozyskane z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Natomiast pewnym gwarantem pozostają dotychczasowi główni donatorzy środków na te cele: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, EKOFUNDUSZ i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polecane informacje:

STAW OTWARTY

Spółka wodno-ściekowa "Swarzewo"- Program "Ryby dla Zatoki Puckiej"

MIR w Gdyni - działania dla odbudowy ichtiofauny Zatoki Puckiej

RYBY RATUJĄ RYBAKA!

PROJEKT "TĘCZOWY PSTRĄG"

 


[1]  Skóra K.E., 1997. Ryby dla Zatoki. Założenia do koncepcji odtworzenie zasobów ryb Zatoki Puckiej. Materiał wstępny (do dyskusji) dla Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie. Maszynopis, SMIOUG, Hel: 1-12s.

[2]  Skóra K.E., 1988. Charakterystyka biologiczna stad ryb użytkowych Zatoki Puckiej. - Sprawozdanie z badań wykonanych w latach 1985-1987 dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego we Władysławowie. Maszynopis MLT IOUG, Hel: 1-94s.

[3]  Skóra K.E. 1993. Przyczyny zmiany składu i ilości zasobów ichtiofauny Zatoki Puckiej." W: Ekologia rejonów lądowych, przybrzeżnych i morskich Bałtyku - ochrona i kształtowanie. Materiały konferencyjne Sopot 11-12 grudnia 1992. Cześć 1- Środowisko morskie. (Pliński M. ed) Gdańsk 1993: s 115-128.

   Skóra K.E. 1993.  Ryby Zatoki Puckiej – przyczyny degradacji oraz metody rekultywacji zasobów. W: Problemy ekologiczne Ziemi Puckiej – stan i środki zaradcze. Zbiór ekspertyz. (red Pliński M.) Gdańsk, Krokowa: s 59-69.

[4]  Skóra K.E,. Sapota M.R., Kubera E., Horackiewicz J. 1997.  Skład gatunkowy oraz ilościowe rozmieszczenie ichtiofauny w strefie przybrzeżnej (do izobaty 20m) na odcinku Hel - Krynica Morska. Zadanie 7c z Projektu zamawianego, na zlecenie KBN/MIR pt. „Opracowanie metod rehabilitacji zasobów rybnych oraz zasad ich ochrony w polskiej strefie przybrzeżnej Bałtyku”. Tytuł zadania: nr 7c. Maszynopis SMIOUG/MIR: s 1-94.

[5]  Pelczarski W., Skóra K.E., Arciszewski B., Cytawa S. 1998/99. Program odtworzenia zasobów rybnych Zatoki Puckiej. 28/ZW/98 dla Komunalnego Związku Gmin we Władysławowie: s 1-30.


<<< POWRÓT