O nas

Stacja Morska IO UG powołana została w 1992 roku po przekształceniu się z Morskiego Laboratorium Terenowego (1977) i wybudowaniu nowego budynku laboratoryjno - socjalnego, w którym znalazła swoją siedzibę. 

Jest stacją terenową w strukturze organizacyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Oceanografii i Geografii.

Ponieważ Stacja Morska IO UG jest jedyną tego typu placówką w Polsce, jest ona otwarta na potrzeby badawcze całego środowiska naukowego kraju i stanowi oparcie terenowe dla wszystkich grup badawczych  pracujących w tym rejonie (zespołów akademickich różnych uczelni, instytutów branżowych oraz Polskiej Akademii Nauk). 

Jej eksperymentalna i socjalna baza są utrzymywane w stałej gotowości dla osób i grup badawczych, którym tego rodzaju placówki są niezbędne dla wykonania podjętych projektów badawczych w tym rejonie. Zgodnie z naturą badań przyrodniczych, stacja jest dostępna 24 godziny na dobę, każdego dnia roku.

Położenie placówki w centralnym punkcie Zatoki Gdańskiej stwarza możliwości wykonywania badań w obrębie morza otwartego oraz jego strefy przybrzeżnej. Pozwala na śledzenie regionalnych procesów fizyko-chemicznych, biologicznych i geologicznych w strefie kontaktu wody z dnem, lądem i atmosferą oraz zjawisk zachodzących w toni morskiej.

Tworząc Stację Morską kierowano się głównie potrzebami badawczymi, jakie powstały w wyniku antropogenicznego procesu degradacji naturalnego środowiska rejonu Zatok: Gdańskiej i Puckiej oraz przybrzeżnej strefy morza. Wiele z koncepcji naukowych, dotyczących podstaw funkcjonowania i ochrony środowiska biologicznego morza, do tej pory nie mogło być zrealizowanych z uwagi na brak tego typu warsztatu badawczego i jego specjalistycznych narzędzi.

Stacja Morska w Helu jest szczególnie predestynowana do podejmowania badań, dotyczących funkcjonowania i ochrony życia Bałtyku w ramach wielostronnych zobowiązań badawczych (w tym międzynarodowych). Uzupełnia możliwości badawcze instytutów, tradycyjnie ulokowanych w dużych aglomeracjach i pozbawionych przez to możliwości prowadzenia ciągłych obserwacji terenowych (np. specjalistycznego monitoringu) Wyposażona jest w system akwaryjny, oparty o obieg wody morskiej, niezbędny dla podjęcia długich serii doświadczeń w warunkach możliwie blisko odpowiadających naturalnym. Stwarza to możliwości badania reakcji fauny i flory na zmienne warunki hydrologiczne, m.in. badania wpływu zanieczyszczeń na ich kondycję zdrowotną, wzrost i zdolności reprodukcyjne. Istnienie takiego systemu, który jest obecnie jedynym na południowym i wschodnim Bałtyku, pozwala na długookresowe przetrzymywanie żywego materiału badawczego dla różnych celów badawczych.

Lokalizacja stacji oraz warunki ekologiczne południowego Bałtyku wzbudzają zainteresowanie wielu zagranicznych eksperymentatorów wykonaniem porównawczych doświadczeń na organizmach, dla których rejon ten stanowi granice ich zasięgu zoogeograficznego.

Dotyczy to szczególnie form reliktowych - arktycznych i borealnych - ciepłowodnych. Prowadzone długoterminowo serie obserwacji biologicznych w rejonach Zatoki Puckiej i Gdańskiej pozwalają na śledzenie zmian w bioróżnorodności tych akwenów. Dlatego też Stacja Morska w Helu, w marcu 1994 roku została włączona do Europejskiej Sieci Morskich - Biologicznych Stacji Badawczych (MARS - Network) i będzie uczestniczyła w cyklu projektów badawczych tej struktury.

Problematyka badawcza zespołu Stacji Morskiej koncentruje się na:

~ biologii bałtyckich ssaków morskich,
~ biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku,
~ ochronie rzadkich gatunków i biotopów Bałtyku
~ biologii i ekologii ryb antarktycznych.

Szczegółowy zakres badawczych zainteresowań pracowników placówki charakteryzuje ich dorobek, złożony z ponad 150 publikacji: kliknij tutaj.

Stacja stanowi krajowe centrum badań ssaków morskich, występujących w polskiej części Bałtyku. Zebrane dane na temat ich występowania pozwalają obecnie na rozpoczęcie przygotowań do eksperymentu hodowli i restytucji foki szarej do Zatoki Gdańskiej. Badaniami ssaków bałtyckich placówka wypełnia polskie zobowiązania wobec postanowień Konwencji Helsińskiej oraz Konwencji Bońskiej - w ramach Porozumienia o Ochronie Małych Waleni Morza Północnego i Bałtyku (ASCOBANS).

Warto dodać, że placówka specjalizuje się także w kontroli stanu zasobów ryb antarktycznych. Na bazie polskich i międzynarodowych wypraw antarktycznych (pracownicy placówki brali udział w 6-ciu z nich) założono muzealną kolekcję ryb antarktycznych. Zawiera ona szereg unikalnych gatunków i jest największą w kraju i jedną z największych na świecie.

Stacja jest miejscem międzynarodowych spotkań europejskich specjalistów z zakresu ekologicznych badań morza rejonów Bałtyku, Arktyki i Antarktyki. Stacja w części socjalnej posiada obecnie: pokoje noclegowe, salę seminaryjną i mesę. To tutaj odbyła się VI Konferencja metodyczna "Ochrona środowiska na uniwersyteckich studiach przyrodniczych".

Stacja Morska UG jest również placówką dydaktyczną. W zakresie zobowiązań akademickich w helskiej placówce odbywają się głównie zajęcia praktyczne: ćwiczenia terenowe, praktyki wakacyjne i dyplomowe, kursy specjalistyczne. Okazjonalnie mają miejsce również wykłady i seminaria. Warto zaznaczyć, iż są to zajęcia nie tylko przyrodniczych kierunków macierzystej uczelni. Będąc jedyną tego typu placówką w kraju, Stacja musi i chce być pożyteczną wszystkim polskim szkołom wyższym.

W Stacji prowadzone są także zajęcia dydaktyczne uczelni zagranicznych. W okresie letnim zajęcia z biologii morza odbywają tu Uniwersytety z OldenburgaOstrawy

Stacja organizuje również zajęcia edukacyjne dla zorganizowanych grup młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.  Są one prowadzone w formie lekcji dwugodzinnych, a także kursów jedno - i dwudniowych. W oparciu o doświadczenia Stacji przy współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Helu oraz gdańskiego Kuratorium Oświaty stworzono nowy przedmiot "Ekologia morza". Tutaj znajdziesz szczegóły dotyczące tego projektu.

Stacja stara się być użytecznym ośrodkiem pro-przyrodniczej edukacji dla mieszkańców miasta i Półwyspu. Poprzez swoją działalność oświatową stara się mobilizować społeczeństwo do ochrony lokalnych walorów przyrody jako podstawy przyszłego powodzenia gospodarczego tego regionu. Stara się uwrażliwiać obecnych i przyszłych eksploatatorów przyrody (rybaków, pracowników przemysłu turystycznego, wojska i samorządu) na konieczność racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (ryb, wody, lasów, plaż, przestrzeni) w myśl idei zrównoważonego rozwoju.

K. E. Skóra

Więcej o historii stacji tutaj

<<< Stacja Morska